Doelstellingen

Wie zijn wij van Erfgoedstichting Den Hout?

Organisatie:

Bestuur: Patrick de Rooy, Jan Pheninckx, Anne Passchier.

De naam Erfgoedstichting Den Hout, maar wat betekend nou eigenlijk Erfgoed?

Erfgoed is alles wat mensen de moeite waard vinden om voor de toekomst te bewaren. Het gaat hier niet alleen om archiefcollecties, gebouwen en landschappen en verzamelingen maar ook om oude gebruiken en verhalen uit het verleden. Zo geeft Erfgoed kleur, verdieping en een eigen identiteit aan ons Dorp. Met Erfgoed bezig zijn, het in de schijnwerper plaatsen van je Erfgoed zorgt voor bewust wording bij de mensen. De verbindingen leggen tussen het historische verhaal en de inwoners. Dit zijn taken van de Erfgoed stichting waar we ons voor inzetten. Met uiteenlopende projecten en activiteiten proberen wij ons daar mee te laten zien. Door te werken met diverse werkgroepen is door stichting Erfgoed Den Hout de keuze gemaakt om zo aan Den Hout het Erfgoed te laten zien. Op onze website kunt u de verschillende werkgroepen vinden en een elke werkgroep vertelt in kort waar ze mee bezig zijn.

Doelstellingen van Erfgoed stichting Den Hout.

De stichting Erfgoed Den Hout is in 2011 opgericht. De reden hiervoor was we streven er naar om de mooie rijke historie, het erfgoed, van het dorp Den Hout veilig te stellen voor de huidige generatie Houtenaren en hun nageslacht. Als stichting doen we dit vooral voor de Houtse bewoners maar ook voor al die mensen die interesse hebben in ons prachtige dorp. Het veilig stellen doen we door middel van verzamelen, beschrijven en documenteren van foto’s en documenten. Van al onze werkgroepen is het de Heemkundegroep die zich met hier mee bezig houdt. Archieven en verzamelingen die aan de houtse heemkunde groep worden toevertrouwd, worden op de juiste manier beheerd en toegankelijk gemaakt bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse tentoonstelling. Ook het in beeld brengen dmv fotografie van de boerderijen, schuren, landschap, vergezichten en vele bijzondere doorkijkjes daar ligt een belangrijke taak van de heemkunde groep.

Een andere reden van ons om de Erfgoed stichting in het leven te roepen was de tradities die Den Hout rijk is weer in eren herstellen. Een goed voorbeeld hiervan is wel de Houtse Kermis. Door de werkgroep Kermis is de kermis weer helemaal terug van weg geweest. De kermis vind altijd plaats het derde weekend van september, vorig jaar is de tijdens de kermis zondag zelfs weer een processie georganiseerd. Ook de kofferbakverkoop is weer in ere hersteld. Zie voor meer informatie werkgroep Kermis.

In de statuten van onze stichting staat te lezen: De stichting stelt zich ten doel in de breedste zin historische voorwerpen, gebruiken/ gewoonten, natuur, cultuur en architectuur van Den Hout in Den Hout te bewaren, te conserveren, er achtergronden van te achterhalen en er actief iets mee te doen voor alle bevolkingsgroepen van het dorp. Door de hierboven beschreven werkwijze streven wij als erfgoed stichting er naar om dit doel te realiseren

Toekomst kerk en het gebouw de H. Corneliuskerk .

Stichting Erfgoed Den Hout heeft ook een belangrijke taak bij het zoeken naar de juiste overgangsvorm/ overdracht van het de Corneliuskerkgebouw. Hier volgt in het kort de geschiedenis van de HC Corneliuskerk. De in 1878 gebouwd met financiële inspanningen van de Houtenaren. Den Hout is een zeer lange tijd zelfstandig ? hoelang actieve parochie geweest in het bisdom van Breda. Door de ontkerkelijking is het kerkbezoek en de betrokkenheid bij de kerk in de afgelopen decennia strek teruggelopen en daarmee ook de financiële bijdragen. Deze problematiek speelt in het hele land. Een aantal jaren geleden is dan ook wanneer? Den Hout ondergebracht in een grotere samengestelde parochie van Oosterhout nl. de Thomas parochie. Per 1 jan 2010 heeft het Bisdom zelfs het aantal parochies terug gebracht tot een grote de Catharina parochie: Eén bestuur & 7 kerken. Over het zoeken naar de juiste vorm van het kerkgebouw zijn al de nodige gesprekken geweest en in de toekomst zal er nog veel overleg plaatsvinden. De oplossing is nog steeds niet voorhanden.

Deze website is gemaakt door STUDIOFIEK